ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 


ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Mooky’s Belettering: de eenmanszaak Mooky’s Belettering, gevestigd te Zwaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78025176. Official Hard Mech is een handelsnaam van Mooky’s Belettering. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met Official Hard Mech.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mooky’s Belettering een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Mooky’s Belettering voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als grafisch vormgever ontwerpen van huisstijlen met o.a. een logo, folders, flyers, briefpapier, visitekaartjes etc., het leveren van (door de klant zelf ontworpen) grafische ontwerpen op (bedrijfs-)kleding en merchandise via een webshop, het bestickeren van diverse oppervlaktes, en kleding, maken/bedrukken van diverse promotie en relatiemateriaal (mokken, glazen), wrappen (van bijv. keukens, meubels) van voertuigen en ontstickeren van diverse voertuigen. En daarnaast het demonteren en uitvoeren van herstelmontage van (reclame) uitingen.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mooky’s Belettering en de klant krachtens welke Mooky’s Belettering de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Mooky’s Belettering worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.9. Website: www.mookysbelettering.nl, www.officialhardmerch.com.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mooky’s Belettering gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door een akkoord via de e-mail, het online accepteren van een offerte en/of het plaatsen van een bestelling in de webshop, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.
2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Mooky’s Belettering zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de zakelijke klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.
2.6. Mooky’s Belettering mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten.
2.7. Als Mooky’s Belettering de algemene voorwaarden wijzigt, zal Mooky’s Belettering de klant hiervan zowel per e-mail als ook via een eventueel online account, waarmee bestellingen kunnen worden geplaatst, van de klant op de hoogte stellen.

2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.
2.9. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mooky’s Belettering en de klant in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Als een aanbod van Mooky’s Belettering een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 14 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid, de planning en eventuele voorraad.
3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Mooky’s Belettering het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.
3.3. Mooky’s Belettering geeft in het aanbod aan welke dienst, welk product of gekozen pakket wordt aangeboden, welk tarief hiervoor wordt gehanteerd en/of het gebruikelijke uur- of spoedtarief met een geschat aantal uren. Eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten vanaf €0,30 ex btw per kilometer, reistijd vanaf €30,- per uur, parkeerkosten en/of verzendkosten worden tevens vermeld. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Mooky’s Belettering de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.
3.5. Het aanbod en/of de speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten en/of vervolgbestellingen.
3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Mooky’s Belettering gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mooky’s Belettering niet.
3.7. Mooky’s Belettering mag een aanbetaling van het volledige overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen, tenzij anders overeengekomen. De werkzaamheden zullen pas starten nadat de betaling is voldaan.


3.8. Mooky’s Belettering mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Als de klant een abonnement of overeenkomst voor onbepaalde tijd met Mooky’s Belettering heeft gesloten, en Mooky’s Belettering de tarieven verhoogt met een percentage gelijk aan de stijging van de dienstenprijsindex die is vastgesteld door het CBS, kan de klant de overeenkomst niet tussentijds ontbinden.
3.10. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en mag als zodanig in rekening worden gebracht.
3.11. Mooky’s Belettering kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.12. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 3 correctierondes correcties aan Mooky’s Belettering door te geven, tenzij anders overeengekomen. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De correcties dienen binnen 2 dagen te worden aangeleverd aan Mooky’s Belettering. Na de laatste correctieronde zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.
3.13. In geval van wijziging van de opdracht, te laat aangeleverde feedback of wanneer de klant tijdig om een extra correctieronde verzoekt, zal door Mooky’s Belettering meerwerk aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uur- of spoedtarief van Mooky’s Belettering.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN EN ANNULEREN
4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant akkoord via de e-mail stuurt, een offerte online accepteert of een bestelling plaatst in de webshop. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Mooky’s Belettering en de klant zijn geaccepteerd.
4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Mooky’s Belettering binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Mooky’s Belettering de acceptatie van het aanbod. Zolang Mooky’s Belettering de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
4.3. Mooky’s Belettering mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld dient te worden.


4.4. Als Mooky’s Belettering door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Mooky’s Belettering de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening brengen.
4.5. Wanneer door meerwerk het tijdstip van (af)levering wijzigt, stelt Mooky’s Belettering de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4.6. Als de klant een overeenkomst tussentijds wil ontbinden, is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding te betalen voor de al uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel vermeerderd met 20% voor de werkzaamheden die nog resteren. Deze bepaling is niet van toepassing op werkzaamheden met betrekking tot het wrappen van voertuigen. Deze opdracht kan niet worden geannuleerd of tussentijds worden ontbonden.
4.7. Als de klant een overeenkomst meer dan 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht een vergoeding te betalen voor de gereserveerde tijd van 50% van het overeengekomen tarief.
4.8. Annulering door de klant is alleen schriftelijk mogelijk. Mooky’s Belettering heeft tijd gereserveerd voor de ingeplande werkzaamheden. Als er geen geldige reden is voor annulering en er geen nieuwe werkzaamheden wordt afgesproken, zal Mooky’s Belettering een vergoeding in rekening brengen. Wat als geldige omstandigheden wordt beschouwd, wordt bepaald door Mooky’s Belettering. De vergoedingen worden als volgt gehanteerd:
• annulering binnen 30 dagen voor aanvang werkzaamheden: 100% van het overeengekomen tarief.
4.9. In aanvulling op artikel 4.7 en 4.8 is de klant in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en in ieder geval de kosten voor ingekochte materialen en/of ingehuurde derden te vergoeden.
4.10. Indien de klant een opdracht en/of levering wil verplaatsen naar een later moment is dit alleen mogelijk in overleg met Mooky’s Belettering. Indien de klant later opnieuw de opdracht wil uitstellen, geldt deze tweede keer als annulering waarbij 100% van het overeengekomen offertebedrag in rekening wordt gebracht als annuleringsvergoeding.
4.11. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.
4.12. Na akkoord op de offerte dient binnen 2 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien de klant Mooky’s Belettering niet binnen 2 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is Mooky’s Belettering gerechtigd te opdracht eenzijdig te beëindigen. De aanbetaling wordt niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen.
4.13. In aanvulling op artikel 4.12. zal Mooky’s Belettering de klant binnen de opdracht maximaal 4 keer herinneren de benodigde input aan te leveren. Indien de klant hier geen gehoor aan geeft, is Mooky’s Belettering zonder akkoord van de klant gerechtigd de opdracht te beëindigen.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MOOKY’S BELETTERING
5.1. Iedere overeenkomst tussen Mooky’s Belettering en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Mooky’s Belettering de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Mooky’s Belettering kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet en geeft derhalve geen garanties op geleverde diensten en producten.
5.2. Mooky’s Belettering zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Mooky’s Belettering levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. In sommige gevallen is Mooky’s Belettering bevoegd een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. Het is de klant niet toegestaan deze naamsvermelding te verwijderen, behalve als anders is overeengekomen.
5.4. In aanvulling op artikel 5.3 is Mooky’s Belettering ook bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de gegevens van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren.
5.5. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar Mooky’s Belettering om verzoekt, tijdig aan Mooky’s Belettering beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn. Bovendien moet de klant, indien nodig, beschikken over een geldige gebruikslicentie van aangeleverd materiaal.
5.6. De klant vrijwaart Mooky’s Belettering voor aanspraken van derden met betrekking tot de geldige gebruikslicentie uit artikel 5.5.
5.7. Als de klant de gegevens uit artikel 5.5 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Mooky’s Belettering eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Mooky’s Belettering zijn ontvangen.
5.8. Mooky’s Belettering behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren, tenzij anders overeengekomen. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door Mooky’s Belettering is opgeleverd.
5.9. Mooky’s Belettering werkt voor het ontwerpen van grafische bestanden virtueel samen met haar klant. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Mooky’s Belettering een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.10. Mooky’s Belettering behoudt zich het recht voor om, indien de klant content die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert, de opdracht te weigeren en de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.
6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.5. snel aan Mooky’s Belettering te melden.
6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Mooky’s Belettering geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na constatering van het gebrek maar altijd binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, aan Mooky’s Belettering te melden. Klachten over producten die via de webshop zijn besteld, dienen binnen 30 dagen nadat de klant de bestelling heeft ontvangen, te worden gemeld aan Mooky’s Belettering. Mooky’s Belettering streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.
6.4. De klant is verplicht Mooky’s Belettering een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Mooky’s Belettering van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Mooky’s Belettering nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Mooky’s Belettering niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.
6.7. Als Mooky’s Belettering inloggegevens met de klant deelt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Mooky’s Belettering is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de met de klant gedeelde inloggegevens.
6.8. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een (standaard) product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Mooky’s Belettering mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.
6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de particuliere klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De particuliere klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.
6.10. Indien de particuliere klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Mooky’s Belettering. Zo snel mogelijk daarop zendt de particuliere klant het product terug naar de Mooky’s Belettering. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:
• producten die voor de klant speciaal op maat zijn gemaakt (bepaalde afmetingen etc.);
• producten die voor de klant gepersonaliseerd zijn.
6.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Gebruikte en/of beschadigde artikelen, niet-aangemelde retouren, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Mooky’s Belettering geaccepteerd.
6.12. Mooky’s Belettering kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
6.13. Er bestaat geen herroepingsrecht, als de klant een zakelijke opdrachtgever is.
6.14. De klant is gehouden tot goedkeuring van de door Mooky’s Belettering ontworpen bestanden. Indien er fouten/onjuistheden staan in de bestanden nadat deze zijn goedgekeurd door de klant, kan Mooky’s Belettering hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
6.15. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de ontworpen bestanden, zonder voorafgaand overleg met Mooky’s Belettering. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met Mooky’s Belettering wijzigingen aanbrengt, is Mooky’s Belettering niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
6.16. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Mooky’s Belettering biedt het drukwerk aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht naar de drukker gaat. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Mooky’s Belettering niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk welke te zien waren in de digitale proef. Klachten met betrekking tot het drukwerk dienen binnen 5 dagen gemeld te worden bij Mooky’s Belettering.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Mooky’s Belettering te hanteren leveringstermijn varieert per product/dienst en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Mooky’s Belettering opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of betalingen van de klant. In geval van reguliere webshopproducten zal Mooky’s Belettering de producten binnen 2-3 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het eventueel al betaalde bedrag. Custom made producten worden geleverd volgens de met de klant overeengekomen levertermijn.
7.2. De klant moet de benodigde gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 5.5 en eventuele aanvullende gegevens om een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, binnen 7 dagen nadat Mooky’s Belettering daarom heeft gevraagd aan Mooky’s Belettering aanleveren.
7.3. Genoemde termijnen zijn altijd richtlijnen, deze termijn is nooit definitief. Als de termijn wordt overschreden, betekent dit niet automatisch dat Mooky’s Belettering in gebreke is.
7.4. Als de levertermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, kan de klant de overeenkomst alleen ontbinden als Mooky’s Belettering na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn de levering alsnog uitvoert en de verplichtingen niet nakomt.
7.5. De klant is verplicht datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Mooky’s Belettering mogelijk te maken. Hieronder wordt onder andere verstaan het (tijdig) aanleveren van de gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 7.2. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Mooky’s Belettering beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Mooky’s Belettering is tevens niet aansprakelijk voor de vertraging van de uitvoering van de opdracht en/of de eventuele vertraging van een levering.
7.6. Als door toedoen van Mooky’s Belettering de levering vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Mooky’s Belettering dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Mooky’s Belettering zal, zonder tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mooky’s Belettering geleverde diensten en/of producten een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.7. Mooky’s Belettering verstuurt de producten met pakketpost van PostNL. Mooky’s Belettering is niet aansprakelijk voor verlies of een verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven. Indien de bestelling retour komt naar Mooky’s Belettering en opnieuw verzonden dient te worden, komen deze verzendkosten voor rekening van de klant.
7.8. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Mooky’s Belettering. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Mooky’s Belettering, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.
7.9. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen.
7.10. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Mooky’s Belettering een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Mooky’s Belettering onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.
7.11. Leveringen met betrekking tot bestanden, ontwerpen, bestickering, drukwerk en kleding worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag, Kerst en aangegeven vakanties. Dagen waarop Mooky’s Belettering niet levert worden via de e-mail aan de klant gemeld.
7.12. Diensten en de bijbehorende producten/bestanden welke door Mooky’s Belettering worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. Tevens mag, vooraf anders is overeengekomen, de geleverde kleding niet worden doorverkocht.
7.12. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk en/of de bestickering. Mooky’s Belettering is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen. Indien de klant een drukproef wenst, komt dit voor rekening van de klant en zal dit als meerwerk zoals vermeld in artikel 4.4. worden doorberekend. Fouten in/op drukwerk/bestickering welke zijn ontstaan na akkoord van de klant kunnen niet aan Mooky’s Belettering worden toegerekend. Mooky’s Belettering stelt de leverancier van het drukwerk daarvoor aansprakelijk.
7.13. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan, druktechnieken met betrekking tot reliëf er in ‘real life’ anders uitziet dan op een beeldscherm en er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.
7.14. Mooky’s Belettering hoeft hulpmiddelen, productiemiddelen, halffabricaten en andere zaken die in bij de uitvoering van de opdracht ontstaan zijn, en waarvan de aflevering niet uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen, niet aan de klant te leveren.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.
8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
8.3. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of een stornering door de klant, dan is de klant €15,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.4. Mooky’s Belettering biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Mooky’s Belettering bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot de betalingsachterstand is ingelopen.
8.5. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan Mooky’s Belettering besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door Mooky’s Belettering.
8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.
8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen. In geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK tarieven in rekening gebracht.
8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Mooky’s Belettering onmiddellijk opeisbaar.
8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft Mooky’s Belettering het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.10. Alle door Mooky’s Belettering geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van Mooky’s Belettering totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Mooky’s Belettering zijn betaald.
8.11. De klant kan bezwaren tegen de door Mooky’s Belettering verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Mooky’s Belettering kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Mooky’s Belettering een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen berusten bij Mooky’s Belettering tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, producten, modellen, (concept-)ontwerpen, documentatie en/of materialen, te verveelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is het de klant niet toegestaan afgekeurde ontwerpen en/of voorstellen later alsnog te gebruiken of ten uitvoer te (laten) brengen door een derde partij.
9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Mooky’s Belettering ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Mooky’s Belettering tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.3. Mooky’s Belettering is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Mooky’s Belettering wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Mooky’s Belettering vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.
9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Mooky’s Belettering recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Mooky’s Belettering gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.5. De klant krijgt na levering van de grafische ontwerpen een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik ervan. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt derhalve geen toegang tot het bronbestand tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.
10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.
10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Mooky’s Belettering de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:
• surseance van betaling aan de klant is verleend;
• het faillissement van de klant is uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
• de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
• de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
• de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Mooky’s Belettering negeert;
• er voor Mooky’s Belettering aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat Mooky’s Belettering zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.
10.5. Mooky’s Belettering zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.
10.6. Als Mooky’s Belettering op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Mooky’s Belettering vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van adviezen die door Mooky’s Belettering worden gegeven tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend. De klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij/zij de adviezen opvolgt.
11.2. Indien Mooky’s Belettering op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het overeengekomen tarief voor de betreffende diensten. Dit bedrag is in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar in het betreffende geval aan Mooky’s Belettering uitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de door de klant betaalde facturen in de periode dat de schade is ontstaan.
11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Mooky’s Belettering heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Mooky’s Belettering een redelijke termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Mooky’s Belettering niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geldt het vereiste van een ingebrekestelling niet.
11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Mooky’s Belettering alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.5. Mooky’s Belettering is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Mooky’s Belettering of wanneer Mooky’s Belettering is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.6. Mooky’s Belettering is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.5 en 7.2 bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
11.7. De klant vrijwaart Mooky’s Belettering tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Mooky’s Belettering in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT
12.1. Mooky’s Belettering is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.
12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in
artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
12.3. Mooky’s Belettering is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Mooky’s Belettering geen invloed op kan uitoefenen. Mooky’s Belettering kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Mooky’s Belettering een overeenkomst is aangegaan.
12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.